ยินดีต้อนรับ.. เข้าสู่ อบต.บ้านใหม่ | " คมนาคมปลอดภัย ภูมิทัศน์สดใส ใส่ใจการศึกษา สินค้าเกษตร เขตอุตสาหกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเชิงสร้างสรรค์"
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข่าวกิจกรรม
โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
ปฏิทินกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2560

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGPกระดานสนทนาวีดีโอ