ยินดีต้อนรับ.. เข้าสู่ อบต.บ้านใหม่ | " คมนาคมปลอดภัย ภูมิทัศน์สดใส ใส่ใจการศึกษา สินค้าเกษตร เขตอุตสาหกรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเชิงสร้างสรรค์"
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการประหยัดพลังงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว

ข่าวกิจกรรม
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี2562
ปฏิทินกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2560

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563


กระดานสนทนาวีดีโอ