คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

     เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความเป็นธรรม ป้องกันปัญหาการทุจริตในหน่วยงานหรือปฏิบัติไม่ชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเรื่องการให้ความสะดวกกับประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่กำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อใช้สำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจป้องกันปัญหาการได้รับความไม่เป็นธรรมหรือการเลือกปฏิบัติและรวมถึงการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ได้กำหนดกระบวนการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฎิบัติงานและกำหนดช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ รวมถึงกำหนดหน่วยงานหรือผู้ที่รับผิดชอบไปแล้ว

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!