วารสารหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 10 results.
จรรยาบรรณข้าราชการและมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
แบบรายงานผลการใช้อำนาจตามที่ผู้บังคับบัญชามอบให้ปฏิบัติราชการแทนฯ 2561
สรุปการเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.2561