วารสารหน่วยงาน

Displaying 1-5 of 9 results.
งานสาธารณสุข
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
แบบรายงานผลการใช้อำนาจตามที่ผู้บังคับบัญชามอบให้ปฏิบัติราชการแทนฯ 2561