จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณริมถนนสายบางประแดงซอย 2 หมู่ที่ 3

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  LED  บริเวณริมถนนสายบางประแดงซอย  2  หมู่ที่ 3  ระยะห่าง  40  เมตร/ต้น  จำนวน  9  ต้น  โดยเริ่มจากโรงงาน LC  อุตสาหกรรม  จำกัด  ถึงสุดเขตตำบลบ้านใหม่  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  ราคากลางจำนวน  490,000.-  บาท  (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!