ข่าวการเงิน

Displaying 1-5 of 12 results.
 ประเภท : สถิติการเงิน 26 เมษายน 2564 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 13 พฤศจิกายน 2563 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 ตุลาคม 2563 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 14 พฤษภาคม 2563 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 ธันวาคม 2562 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562