ข่าวการเงิน

Displaying 1-5 of 9 results.
 ประเภท : สถิติการเงิน 14 พฤษภาคม 2563 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 ธันวาคม 2562 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 9 ตุลาคม 2562 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 6 พฤศจิกายน 2561 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 ตุลาคม 2561 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561