แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 420
หัวข้อวันที่ประกาศ
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ25 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 แรง จำนวน 1 ชุด พร้อมตู้สวิทซ์ Control box ขนาด 10 แรง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2564
เครื่องปั่นไฟ ขนาด 100 KVA ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น25 พฤศจิกายน 2564
อาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง UHT ขนาด 200 มิลลิตร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางประแดง23 พฤศจิกายน 2564
จ้างดึงบ่อบาดาลพร้อมเป่าล้างพัฒนาบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ก่อสร้าง) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) จำยนวน 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จารบีเทรน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2564